Ứng dụng nổi bật

Chức năng- nhiệm vụ.

Thông qua cổng thông tin địa lý Thừa Thiên Huế các đơn vị có thể truy cập để: khai thác bản đồ chuyên đề bằng các ứng dụng bản đồ trực tuyến; cập nhật các lớp dữ liệu dữ liệu không gian chuyên ngành bằng các ứng dụng GIS trực tuyến; tạo các bản đồ mới theo yêu cầu sử dụng bằng phần mềm tạo bản đồ trực tuyến; tích hợp bản đồ nền, bản đồ chuyên đề trực tuyến vào các hệ thống thông tin hiện có của các đơn vị.

Ứng dụng mới